foto slider meisjes bank 5

Op onze school wordt daltononderwijs gegeven, omdat de leerkrachten een bepaalde visie hebben op de maatschappij, op hoe je als (volwassen) mens in die maatschappij zou moeten functioneren. Opvoeden tot mensen zonder vrees, het is voor ons team “a way of life”. Hierop is de dalton visie gebaseerd en de opvoeding van en het onderwijs aan kinderen. Zonder al te theoretisch te worden, willen we die visie hier kort toelichten.

Daltononderwijs kan worden samengevat in de volgende zes kernwaarden:

kernwaarde1


1 Vrijheid / verantwoordelijkheid

Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn twee kanten van dezelfde medaille. Het een kan niet zonder het ander. Het daltononderwijs ziet een mens / kind als een persoon die zelf mag en kan kiezen, maar die voor de gevolgen van zijn keuzes ook zelf de verantwoordelijkheid draagt. Op De Leer bieden we de kinderen een gestructureerde leeromgeving aan. Het leren omgaan met verantwoordelijkheid gaat stap voor stap. Bij de jongste leerlingen gaat het om kleine, overzichtelijke keuzetaken die ze zelfstandig plannen en uitvoeren. Naarmate de leerlingen zich verder ontwikkelen worden de taken omvangrijker en complexer en de periode waarin ze dat uitvoeren, langer. De opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet en de schoolregels vormen de grenzen waarbinnen de leerlingen hun keuzevrijheid leren gebruiken.kernwaarde4
2 Zelfstandigheid 


Zelfstandigheid kan alleen tot zijn recht komen als kinderen voldoende vrijheid en verantwoordelijkheid wordt geboden. Zelfstandig leren op een daltonschool houdt in dat leerlingen uitgedaagd worden hun taken zelf tot een goed einde te brengen. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van leerlingen. 
Om later als volwassenen goed te kunnen functioneren, moeten de leerlingen leren beoordelen welke beslissingen zij moeten nemen. De keuzevrijheid dwingt de leerlingen tot het nemen van zelfstandige beslissingen over een verantwoorde werkwijze.

 

 

kernwaarde23 Samenwerken 

Overal in het leven zal blijken dat een mens ondanks zijn vrijheid en zelfstandigheid, niet zonder zijn medemens kan. Een medemens om te steunen en om steun van te krijgen. 
Daltononderwijs biedt de leerlingen iedere dag de mogelijkheid samen te werken. Doordat leerlingen samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun taken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat ze elkaar kunnen helpen. Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen heeft daarnaast een functie op het gebied van sociale vorming: leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen.Leerlingen ontwikkelen sociale vaardigheden; Leerlingen reflecteren op samenwerken (beoordelen eigen inbreng, anderen beoordelen, discussievaardigheden, argumenteren, omgaan met teleurstellingen, je schikken naar de meerderheid van de groep, etc.) Het uiteindelijke doel is democratisch burgerschap.

 

kernwaarde3
4 Effectiviteit/doelmatigheid 

Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. De taak is de drager van de te leren vaardigheden en kennis. Een taak op maat houdt een leerling doelmatig en functioneel bezig.

 

 

kernwaarde5
5 Reflectie 


Reflectie kan zowel voor, tijdens als na een werkperiode plaatsvinden. Vooraf wordt nagedacht over hoe het werk wordt aangepakt en wat het te bereiken doel is. Tijdens het werkproces kunnen de gestelde doelen aangepast worden wanneer blijkt dat deze niet haalbaar zijn. Na de werkperiode komt de evaluatie, die omgezet kan worden in reflectie als de bewustwording ontstaat van eigen handelen en nieuwe doelen gesteld kunnen worden.Om goed te kunnen reflecteren is het belangrijk om kritisch naar jezelf te durven kijken en goed met kritiek om te kunnen gaan. Kritiek wordt vaak als negatief ervaren, terwijl het ook als bouwsteen ontvangen en gebruikt kan worden om zichzelf te vormen en te verstevigen.

 

borgen6 Borging

Het borgen van de kernwaarden van het daltononderwijs gebeurt door middel van een planmatige (zelf)evaluatie en visitatie.
PLAN : doelstellingen formuleren en plannen maken.
DO : plannen uitvoeren en registreren.
CHECK : evalueren, resultaten van de plannen vergelijken met de doestelling. Resultaten bespreken.
ACT : plannen en doelen actualiseren en bijsturen.

 

Goed onderwijs kenmerkt zich door:

 1. Mix van onderwijsleervormen
 2. Heldere uitleg en instructie
 3. Geregelde feedback en toetsing
 4. Voldoende tijd en doelgerichtheid
 5. Voldoende duidelijkheid en structuur
 6. Stap voor stap leren
 7. Leren leren

Al deze onderdelen zitten dagelijks in het onderwijsaanbod van onze school.

We willen hieraan toevoegen dat goed onderwijs zich ook kenmerkt door:

 1. Professionele leerkrachten / directie / Intern Begeleider
 2. Goede samenwerking binnen het team
 3. Structurele analyses van onderwijsopbrengsten
 4. Goede voorzieningen en materialen
 5. Deskundigheidsbevordering voor iedereen
 6. Kwaliteitszorg
 7. Goede arbeidsomstandigheden
 8. Goede samenwerking met de diverse geledingen zoals Medezeggenschapsraad, Ouderraad en contactouders.